Banner
Toernooi

Toernooi reglement

duitslan.png

Denmark.png

vlag engeland.png

Nederland.png

1.    Reglement.
Die Spiele werden gemäß den Vorschriften der der I.H.F. und der Satzung des Deutscher Handball Verband (DHB) abgehalten.  Der Veranstalter hat die erforderliche Genehmi­gung zur Turnieraustragung von dem DHB erhalten

1.  Turneringsregler.
Alle kampe spilles i henhold til I.H.F.'s og DHV’s regler. Arrangørerne har indhentet de nødvendige tilladelser til at afholde denne turnering hos DHV

1.         Regulations.
All matches shall be played in accor­dance with the rules of the International Handball Federa­tion (I.H.F.) and the regulations of the German Handball Association (DHV). The organiser has recei­ved the necessary permission to host the tournament from the DHV.

1.    Reglement.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de I.H.F. en het reglement van de Deutscher Handball Verband (DHB).  De organisator heeft de benodigde toe­stemming tot het houden van het toernooi verkregen van de DHV.

2.  Schiedsrichter.
Die Spiele werden von offiziellen Schiedsrichtern des Westfälischen Handballverbands geleitet

2.  Dommere.
Kampene ledes af dommere udpeget af DHV

2.         Refereeing.
All matches will be led by referees affili­ated to the WHV.

2.  Arbitrage.
De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangesloten bij de DHV

3.  Teamleiter.
Jede Mannschaft muss begleitet sein von einem Team­leiter, der älter als 18 Jahre, dessen Name, Adresse und Geburts­datum auf der Spielerliste zu erwähnen ist. Der Teamleiter ist verantwortlich für das Benehmen der Spieler, nicht nur am Sportgelände, sondern auch an anderen Aufenthaltstellen, die den Teilnehmern zur Verfügung stehen

3.  Holdleder.
En ansvarlig holdleder over 18 år skal følge holdet. Navn, adres­se, fødselsdag og telefonnummer på denne leder skal klart frem­­­gå af hold­kor­tet. Denne holdleder er an­svarlig for sine spilleres op­førsel på og udenfor banen, herunder indkvarterings-sted m.v

3. Team Leader.
Every team must be accompanied by a teamleader over 18 years of age. The name, address and date of birth of this person must be listed on the team's regist­ra­tion sheet. The team leader is res­ponsible for the conduct of the players, both within the sports com­plex and within other facili­ties avai­lable to the parti­cipants.

3.  Teamleider.
Ieder team moet worden begeleid door een teamleider ouder dan 18 jaar. Zijn naam, adres en  geboortedatum dienen op de spelerslijst te worden vermeld. De teamleider is verantwoor­delijk voor het gedrag van de spelers, zowel op het sportcom­plex als in andere accommodaties, die voor de deelnemers be­schikbaar zijn gesteld

4.    Altersklassen.
Jungen: 
U19  -  01.01.05
U17  -  01.01.07
U15  -  01.01.09

Mädchen:
G19  -  01.01.05
G17  -  01.01.07
G15  -  01.01.09

Aufgrund unterschiedlicher Stichtage verschiedener natio­naler Handballverbände in der A-Jugend, spricht der Veran­stalter folgende Ausnahmeregelungen aus: Schweiz, Belgien und Österreich Kat. A (U19) m/w 01.01.03

Kontrolle
Vor Turnieranfang muß der Teamleiter eine Spieler­liste, auf der pro Spieler Name/Geburtsdatum/ Rückennummer erwähnt sind, beim Turniersekretariat einreichen. Alle Spieler müßen im Besitz sein von einem offiziellen Personalsausweis, der zu jedem Moment vorzulegen ist

4.  Alders-kategorier.
Herrejunior: 
U19  -  01.01.05
U17  -  01.01.07
U15  -  01.01.09

Damejunior:
G19  -  01.01.05
G17  -  01.01.07
G15  -  01.01.09

Legitimation. Før turneringens start skal holdle­deren udfylde og af­levere et holdkort med spillernes navn, trøjenummer og fødsels­data.

Alle deltagere skal til enhver tid kunne dokumentere deres alder, hvorfor gyldig legi­timation skal med­bringes.

4.         Age categories.
Boys:
U19  -  01.01.05
U17  -  01.01.07
U15  -  01.01.09

Girls:
G19  -  01.01.05

G17  -  01.01.07

G15  -  01.01.09

Due to different deadlines set by some national handball associati­ons for A-category, the tournament orga­niser is entit­led to grant dis­pensation for teams from the follo­wing coun­tries: Switzerland, Belgium and Austria: A male/female: 01.01.2003.

 Age control. Prior to the start of the tournament, the team leader must submit a registration sheet containing the name, date of birth and team number of every player to the tourna­ment committee. All players must carry an official identity card which they should be able to show at any time,

4.    Categorieën.
Jongens:
U19  -  01.01.05
U17  -  01.01.07
U15  -  01.01.09

 Meisjes:
G19  -  01.01.05
G17  -  01.01.07
G15  -  01.01.09

Controle. De teamleider moet voor aanvang van het toernooi de spelerslijst waarop per speler naam, geboortedatum en rugnummer zijn vermeld, op het toernooisecretariaat overhan­digen. Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een offi­cieel legitima­tiebewijs dat op elk moment getoond moet kunnen worden.

5.  Spieldauer
Alle Altersklassen        1 x 20 Min

5.  Kampenes varighed.
Alle kategorier  1 x 20 minutter

5.         Duration of Play.
All categories 1 x 20 minutes 

5.  Speelduur.
Alle categorieën          1 x 20 min

6.    Rangliste Gruppenspiele
Die Rangliste wird festgestellt auf Grundlage der Anzahl Punkte. Die Punkte werden wie folgt zuge­teilt: Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt und Verlust 0 Punkte.

Falls mehrere Mannschaften punktgleich geendet sind, wir die Ran­gliste wie folgt festgestellt:

1. Tordifferenz
2. die meist erzielten Tore
3. das Ergebnis der direkten Begegnung
4. Siebenmeterwerfen laut den Regeln der I.H.F.
(5 Würfe pro Team, wenn es noch keine Entscheidung gibt, 1 Wurf bis Entscheidung)

Zwischenrunde/Endspiele Bei Unentschieden erfolgt ein Siebenmeterwerfen nach den Regeln der I.H.F

6. 6.  Indledende-runder.
I de indledende puljer spilles alle mod alle.
Der tildeles 2 points for en vunden kamp, 1 point ved uafgjort og 0 points ved tabt kamp.

 Såfremt 2 eller flere hold opnår samme antal points i deres puljer, er følgende gældende:

1. straffekast i henhold til 
2. mål-difference
3. indbyrdes kamp(e)
4. flest scorede mål
I.H.F.’s regler (5 straffekast til hvert hold, hvis der stadig er uafgjort fortsættes med 1 kast til hvert hold indtil der er en målforskel.)

Placeringskampe - Mellem-runder/Finaler. I tilfælde af uafgjort, kastes der straffekast, i henhold til I.H.F­.'s re­gler.

6.         Placing - group matches.
The ranking will be decided by the number of points attained. The points will be awarded as follows: 2 points for a win, 1 point for a draw, 0 points for a loss.

 When teams are level on points, the ranking will be decided by:
1. goal difference
2. most goals scored
3.  results of the mutual match.
4. penalty throws in accordance with the rules of the I.H.F. (5 throws for each team, if still no decision, 1 throw  for each team until decision)

Placing - intermediate rounds/finals. In the event of a draw, penalty throws will be taken in accordance with the rules of the I.H.F.

6.  Plaatsing - poulewedstrijden. 
De ranglijst wordt bepaald door het aantal punten. De punten worden als volgt gegeven:  winst 2 punten, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten.

Indien meerdere teams een gelijk aantal punten hebben behaald, wordt de rangschikking als volgt bepaald:
1. doelsaldo
2. hoogst aantal gescoorde goals
3. uitslag onder­linge wedstrijd
4. strafworpen volgens regels van de I.H.F. (5 strafworpen per team, indien er nog geen beslissing is  gevallen, 1 strafworp totdat er een beslissing is)

 Plaatsing - vervolgronden/finales. Bij gelijk spel worden straf­worpen genomen volgens de regels van de I.H.F

7.  Spiele
Vor jedem Spiel übermittelt der Teamleiter dem Schieds­richter eine Spielerliste worauf auch die Ersatzspieler und die maximal 4 Betreuer eingetragen sind. Pro Spiel sind 16 Spieler, inklusiv Ersatzspieler, ein­satzfähig

7.  Holdkort og udskiftninger.
Før hver kamp skal holdlederen til domme­ren aflevere et holdkort med spillernes og reserve-spiller­nes navne og maximum 4 officials. I hver kamp må benyttes maximum 16 spillere, inklu­sive udskift­nings­spillere

7.         Matches.
Before the match, the team leader will hand the referee a team sheet, including the names of the substi­tu­tes and a maximum of four officials. For every match a maximum of 16 players, including sub­stitu­tes, can be li­sted.

7.  Wedstrijd.
Voor de wedstrijd overhandigt de teamleider de scheidsrechter de spelerslijst, inclusief reservespelers en maximaal 4 officials. Per wedstrijd zijn, inclusief reservespe­lers, maximaal 16 spelers inzetbaar.

8.  Trikot.
Jeder Verein soll ein sich deutlich von den Vereinsfarben unterschei­dendes Ersatz­trikot mitbringen. Wenn vor Spielanfang der Schieds­rich­ter entscheidet, daß die Ve­reins­farben der Mannschaften sich zu viel gleichen, so soll der erstgenannte Verein im Ersatztrikot spielen

8.  Skiftetrøjer.
Alle hold skal medbringe et sæt skif­tetrøjer i en anden farve. Førstnævnte hold skal skifte ved trøjelighed.

8.         Shirts.
If prior to the match the referee is of the opinion the colours of the clubs are too similar, the club men­tioned first in the program­me will be obliged to play in shirts of a different colour.

8.  Shirts.
Indien vóór aanvang van een wedstrijd naar het oordeel van de scheidsrechter de clubkleuren van beide teams te weinig ver­schillen, is de eerstgenoemde vereniging verplicht te spelen in een tenue van afwijkende kleur.

9.  Disziplinarmaßnahmen
Nach 3 ausgegebenen gelben Karten pro Mannschaft, erfolgt bei einer folgenden Tätlichkeit dieser Art eine Zweiminutenstrafe für den betreffenden Spieler. Wenn ein Spieler eine rote Karte oder 3 Mal eine Zweiminuten­strafe erhält, ist dieser Spieler für das betreffende Spiel gesperrt. Abhängig von der Art der Tätlichkeit, kann die Turnierleitung einen Spieler der vom Platz verwiesen ist für das ganze Turnier sperren.

Alle Berichte bezüglich Fehlverhalten werden vom Turnier­veran­stalter an den nationalen Handballverband geschickt, der diese Berichte an die diesbezüglichen anderen natio­nalen Verbände wei­terleiten wird.

Alle Ergebnisse einer Mannschaft werden für ungültig erklärt, falls:
- Die Mannschaft ohne wichtigen Grund nicht rechtzeitig beim Spiel anwesend ist;
- Die Mannschaft mit einem nicht berechtigten Spieler ge­spielt hat;
- Der Schiedsrichter den Beschluß fasst, das Spiel wegen schlech­tem Benehmen der Spieler abzubrechen

9.  Udvisninger og advarsler.
Hvis 3 spillere på et hold har fået et gult kort, vil den næste spiller på dette hold, der laver en lignende for­seelse, få en 2-minutters ud­visning. Hvis en spiller får 1 rødt kort eller 3 2-minut­ters udvisninger, udelukkes spil­leren fra resten af kampen. Det pågældende hold må så spille videre med 1 spiller mindre i 2 minutter. Afhængig af forseel­sens grovhed kan turnerings-ledelsen eventuelt udelukke spil­leren fra resten af turneringen.

Alle indberetninger om dårlig opførsel vil blive videre­givet til det natio­nale håndboldforbund, der vil sende disse indberetninger videre til spillerens nationale håndboldforbund.

 Et hold blive erklæret som taber af alle kampene i følgende til­fælde:
- Hvis det uden gyldig grund møder for sent til en kamp.
- Hvis det anvender en ulovlig spiller. 
- Hvis dommeren føler sig nødsaget til at afbryde kampen på grund af holdets spillere, ledere eller til­skuere

9.         Disciplinary measures.
When three players of one team have been given a yellow card, the next player of that team to make a similar foul will be given a two-minute pe­nal­ty. In case a player is given a red card or three two-minute penalties, the player is banned from the remainder of the game. The team in question will, in this case, play with one player less for 2 minutes.

Depending on the nature of the foul, the tournament committee can decide to bar the player from the entire tournament.

All reports of misconduct will be sent by the tour­nament organiser to the national handball associati­on which will forward these reports to the national associations con­cerned.

A team's results will be invalidated in case:
- A team is late without a valid reason;
- A team uses an ineligible player;
- The referee decides to abandon a match due to miscon­duct of the players

9.  Disciplinaire maatregelen.
Na 3 uitgedeelde gele kaarten per team, volgt bij een volgende overtreding van dien aard een 2-minuten straf voor de betreffende speler.

Indien een speler een rode kaart krijgt of 3 keer een 2-minu­ten­straf, is deze voor de betreffende wedstrijd uitgeslo­ten. Het betreffende team speelt gedurende 2 minuten met 1 speler minder.

Afhankelijk van de aard van de overtreding kan de toernooicom­missie besluiten een speler voor het gehele toernooi uit te sluiten.

Alle rapporten over wangedrag zullen door de toernooiorganisa­tor naar de nationale handbal bond worden gestuurd, die deze rapporten zal doorsturen naar de betreffende andere natio­nale bonden.

 Alle resultaten van een team worden ongeldig verklaard, indien:
- Het team zonder geldige reden niet op tijd aanwezig is;
- Het team met een niet gerechtigde speler uitkomt;
- Ddoor wangedrag van de spelers de scheidsrechter besluit de wedstrijd te staken

10. Einsprüche
Einsprüche in Bezug auf Entscheidungen des Schiedsrich­ters sind nicht möglich. Einsprüche in Bezug auf andre Angelegen­heiten müßen spätestens 15 Minuten nach dem Spiel vom Teamleiter beim Turnierausschuß schriftlich eingereicht werden. Der Turnie­rausschuß entscheidet ebenfalls über Angelegenhei­ten die im Regle­ment nicht vorgesehen sind. Die Entscheidungen des Tur­nieraus­schußes sind bindend

10. Protester.
Beslutninger, der afhænger af dommerens skøn, er endeli­ge og kan derfor ikke gøres til genstand for en protest. Alle andre protester mod en kamp skal skriftligt forelægges turneringsledelsen af hold­lederen senest 15 minutter efter kampens afslutning. Turne­ringsledel­sens afgørelse er endelig. Turnerings­ledelsen træffer også afgørel­ser i de tilfælde, der ikke er nævnt i turneringsregle­mentet

10        Protests.
Protests against decisions of referees are not accepted. All other protests must be submitted in writing by the team leader to the tournament commit­tee no later than 15 minutes after the match. The tourna­ment committee also decides on issues not mentio­ned in these tournament rules. The tournament committee's decision is binding

10. Protesten.
Protesten met betrekking tot beslissingen van de scheidsrechters zijn niet mogelijk. Protesten met betrekking tot andere aangelegenheden moeten uiterlijk 15 min. na afloop van de wedstrijd door de teamleider bij de toernooicommissie schriftelijk worden ingediend. De toernooicommissie besluit tevens over aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet. Het besluit van de toernooicommissie is bindend

11. Änderung Spielplan
Der Turnierausschuß hat das Recht den Spielplan im Falle von unvorgesehenen Umständen abzuändern

11.Ændringer.
Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at ændre i turnerings-programmet, hvis omstændighederne gør, at det skønnes nødvendigt

11.      Alternative match schedule.
The tournament committee has the right to alter the match schedule should unfo­reseen cir­cumstances occur

11. Wijziging wedstrijdprogramma.
De toernooicommissie heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden, het wedstrijdprogramma te wijzigen

12. Haftung
Die teilnehmenden Vereine sind selber verantwortlich für eine angemessene Versicherung der Spieler. Der Veranstalter und Euro-Sportring haften nicht für Personenschaden und Sach­beschädigung bzw. das Abhandenkommen von Besitztümern der Teilnehmer

12. Ansvar.
Hverken turnerings-arrangørerne eller Euro-Sport­ring hæfter for mate­rielle eller personlige skader eller bortkom­ne/stjålne ejendele. Det er delta­gernes eget ansvar at forsikre sig i disse tilfælde. (Husk altid det gule sygesikrings-bevis).

12.      Responsibility.
The participating teams are them sel­ves responsible for an adequate insurance coverage for their players. The tourna­ment organiser and Euro-Sport­ring are not liable for per­sonal harm or injuries to participants, nor are they liable for loss or theft of possessions of participants

12. Aansprakelijkheid.
De deelnemende clubs zijn zelf verantwoorde­lijk voor een adequate verzekering van de spelers. De organisa­toren en Euro-Sportring zijn niet aansprakelijk voor   persoon­lijk letsel en verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.


Sponsors